สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดโครงการค่ายศีลธรรม รร. บ้านนาเดื่อ 

ชพส. จัดโครงการค่ายศีลธรรม รร. บ้านนาเดื่อ 


      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการค่ายศีลธรรม โรงเรียนบ้านนาเดื่อ จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช 2561


     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการค่ายศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักวัฒนธรรมชาวพุทธ 5 ห้องชีวิต และความดีสากล 5 ประการ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านได้


        สำหรับการอบรมค่ายศีลธรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู และผู้ปกครอง          ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมและการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม โดยการแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรมชาวพุทธ, ความดีสากล 5 ประการ ผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย และฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องความดีสากลกับศีล 5 นอกจากนี้นักเรียนทุกคนยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอีกด้วย ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองต่างประทับใจและอยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกทุกปี