สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นิวซีแลนด์สอบธรรมสนามหลวง

      

นิวซีแลนด์สอบธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระ-ปลัดสุธรรม สุธมฺโม ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงประเทศไทย เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวงที่ประเทศนิวซีแลนด์ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เสนอมาโดยมีทั้งสิ้น ๓ สนามสอบด้วยกัน ได้แก่ วัดพุทธสามัคคี เมืองเชอร์เล นครไครซ์เชิร์ช วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรวา เมืองโอเรวา นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบทุกคน สอบได้ยกชั้นทุกระดับดังนี้ ธรรมศึกษาตรี ๗ คน ธรรมศึกษาโท ๒ คน ธรรมศึกษาเอก ๑ คน และนักธรรมเอก ๑ รูป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล