สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ


     คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่สามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


      สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ คณะผู้ปกครอง สาธุชน ได้เดินทางมาเอาบุญใหญ่กับสามเณร ในพิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง ซึ่งกิจกรรมตักบาตรในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สามเณรได้จัดขึ้นเอง ภายในงานมีสามเณรณภัทร แสนมั่งคงกุล เป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานตักบาตรในวันนี้ คือ กัลยาณมิตรพรสวรรค์  เต็มดวงจิตต์ , กัลยาณมิตรพรรณวดี  เต็มดวงจิตต์  และกัลยาณมิตรศิริพร  ด่านวนิช พร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อเป็นผังสำเร็จ ทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่สามเณร ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญ


     จากนั้นสามเณรเป็นหนึ่ง  ศิลาภัย ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วันนี้สามเณรขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมผู้มีบุญทุกท่าน พระภิกษุ สามเณรจะเจริญงอกงามได้นั้น ต้องขยายงานพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลก พระภิกษุ สามเณร ต้องอาศัยปัจจัย 4 อันควรแก่สมณะบริโภค                ที่ญาติโยมตระเตรียมมาในวันนี้ อุปัฎฐะบำรุงเลี้ยง ท่านจึงมีเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลก และพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นั่นต้องอาศัยความศรัทธาของญาติโยม และในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี วันที่รอคอยของสามเณรทุกรูปอีกวันหนึ่ง เพราะ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว นั่นคือวันสามเณร และอาหารทุกชิ้นในวันนี้ที่ญาติโยมได้นำมาใส่บาตร ญาติโยมก็ได้มารักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ               คุณค่าสูงสุด เพราะจะนำไปให้สามเณรได้ขบฉัน เพื่อให้ได้รักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ในช่วงติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง


     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป