สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดศิลามูล

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดศิลามูล


    พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศาสนสถาน ในพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ณ วัดศิลามูล


       คณะพุทธบุตรธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดศิลามูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภายในงานพระมหาสมโภช  สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดศิลามูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  กัลยาณมิตรอำนวย  รัตนผุสดีกุล    เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งกิจกรรมภายในงานพุทธบุตรธรรมยาตรา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้น สร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ ให้ใจหยุดนิ่ง นึกถึงความดีที่เราได้สั่งสมมา และการทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้มีคณะสงฆ์จากวัดศิลามูล และพระธรรมยาตรา มาเป็นเนื้อนาบุญ 


        สำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า คือ กัลยาณมิตรกุณทลี  สิงหเสนี  และกัลยาณมิตรจุรี   อุศุภรัตน์  พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้ ทั้งนี้คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายปานะ  และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่า ปัจจัย บริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ด้วยความอะเลิศเบิกบาน บุญบันเทิง ที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญใหญ่ ในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ซึ่งปัจจัยที่หามาได้ยากในยุคปัจจุบัน ทุกท่านได้รวบรวมจากศรัทธาสาธุชนเพื่อให้วัดนำไปใช้ปฏิสังขรณ์ ถวายสร้างวัดที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ความตั้งใจที่แนวแน่แต่ล่ะครั้งให้มีการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จึงน้อมใจชาวพุทธให้เกิดความศรัทธาที่แน่นแฟ้น เกิดความรักความหวงแหนต่อวัตถุภายในวัด ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องมาช่วยกันดูแลทำนุบำรุง ทั้งนี้การทำกิจกรรมยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7  รักษ์บวร รักษ์ศีล 5