สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดแสงสรรค์

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถาน ณ วัดแสงสรรค์


    พุทธบุตรธรรมยาตรา พร้อมด้วยประชาชนรอบวัดแสงสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบำรุงศาสนสถาน


    เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ณ วัดแสงสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อบำรุงศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5  ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าในเส้นทางธรรมยาตรา รวม 40 วัด โดยพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดแสงสรรค์ ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระมหาคำดี เขมนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติจากคุณณัฐพล บัวคำ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าได้แก่คุณพรศรี จริยอมรเวช และคุณฉวีวรรณ มหะเสนีย์ พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ไดพิจารณาผ้าป่า จากนั้นผู้แทนสาธุชนก็ได้นำกล่าวคำถวายไทยธรรม,กล่าวคำถวายปานะ,และกล่าวคำอธิฐานจิต ภายหลังจากผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายต่างๆ เสร็จแล้ว ผู้แทนจากชุมชนต่างๆ ก็ได้นำต้นผ้าป่ามาถวายแด่คณะสงฆ์ สำหรับชุมชนที่นำต้นผ้าป่ามาร่วมถวายวันนี้ ได้แก่ ชุมชนประดู่แดง,ชุมชนมิตรสัมพันธ์,ชุมชนเกลียวทอง,ชุมชนซอยดี,กลุ่มประทีปธรรม,และเด็ก ๆ ชุมชนรอบวัด


    ซึ่งภาพการทำความดีร่วมกันในครั้งนี้ เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของชาวพุทธที่ต่างตั้งใจมาร่วมกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป