สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ


           วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว


 โดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,กล่าวคำอาราธนาศีล 5,กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญพระบรมธาตุมณีจักรพรรดิ / รัตนมณีโชติรส / ทิพยมาลาปุปผาสวรรค์เพื่อร่วมบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ 


            ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว, ผ้าป่าบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ในการนี้ตัวแทนเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบูรณะวัดและกล่าวคำถวายผ้าป่าบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย  ต่อมาพระมหาธีรพล จิตฺตวโร ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาแสดงธรรม พร้อมทั้งแจ้งข่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมงานบุญสงกรานต์, งานบุญวันคุ้มครองโลก ที่จะถึงนี้ 


            ภาคบ่าย คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  บูชาพระมหาธรรมกาย และ ปฏิบัติธรรม ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำอธิฐานจิต หลับตาตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ร่วมกัน