สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

DMC ได้รับรางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

 

 

               
         เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้แทนจาก DMC เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช          สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เพื่อรับประทานโล่รางวัล สื่อส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่ง DMC ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์สื่อธรรมะดีเด่น และละครเรื่อง "ทองล้นหลัง"โดยชมรม  พุทธศาสตร์สากลฯ ได้รับรางวัล ละครส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นและรางวัลสื่อส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลเหล่านี้ได้รับ  การคัดเลือกจากสมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาวร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล