สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายอบรมศีลธรรม รร.บ้านน้ำเลาเหนือ จ.แพร่

ค่ายอบรมศีลธรรม รร.บ้านน้ำเลาเหนือ จ.แพร่


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายอบรมศีลธรรมโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ จังหวัดแพร่


    ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายอบรมศีลธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกศีลธรรมผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ผ่านการเรียนรู้หลักความดีสากลที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ 


     สำหรับการอบรมในครั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ได้ทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งการสวดมนต์ จุดประทีปรวมใจ และฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในหัวข้อ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย/ความดีสากล 5 ประการ, พระคุณพ่อแม่ และได้เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  เพื่อลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้ทำ Work shop วัดความรู้ เรื่อง ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต พร้อมทั้งได้ระดมความคิดและนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหัวข้อ   “การจัดกิจกรรมความดีในโรงเรียน" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอีกด้วย