สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (Natural Meditation)

ชพส.จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (Natural Meditation)


   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (Natural Meditation)


       เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ (Natural Meditation) ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้นำธรรมะมาใช้ในการพัฒนาและดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 


     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า – ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฝึกฐานกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ UG5 (ความดีสากล 5 ประการ) นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ  พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และพระอาจารย์ปวิทัย วชิรวิชฺโช  พระอาจารย์จากศูนย์ส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัคร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง อาทิ สมาธิกับการพัฒนานิสัย การให้ทาน ศีล สมาธิ สัมมาทิฏฐิและกฎแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีปัญญาพร้อมทั้งมีความสุขควบคู่ไปด้วย ในช่วงท้ายของโครงการได้ทำกิจกรรม Work Shop การบริหารเวลาและแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมะประยุกต์กับชีวิตประจำวัน ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี