สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีทอดกฐิน 

ธุดงคสถานนครธรรม จัดพิธีทอดกฐิน 


      ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างกำแพงแก้ว ประจำปี 2562


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร  ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส เตรียมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐิน โดยมี กัลยาณมิตรประกอบ  มานะจิตต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ส่วนประธานรองได้แก่กัลยาณมิตรนงลักษณ์ จู่ทิ่น กัลยาณมิตรวาสนา นิลประดับแก้ว ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ด้านกัลยาณมิตรวิทิต  ลิมป์ปิยา ภิรมย์ และด๊อกเตอร์ละอองดาว นนทภัส ได้กล่าวคำอธิฐานจิต พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้กล่าวคำเผดียงสงฆ์และอปโลกน์กฐิน 


        สำหรับพิธีทอดกฐินสร้างกำแพงแก้วในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำใช้ในการก่อสร้างกำแพงวัด ซึ่งเป็นการสร้างความปลอดภัยภายในวัดและจะได้รู้ขอบเขตของวัดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศาสนถาวรวัตถุของพระพุทธศาสนาที่มีความคงทนแข็งแรงใช้งานได้อย่างยาวนานสืบไป