สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.จัดปฏิบัติธรรม เครือข่ายครูต้นบุญ รุ่นที่ 2

ชพส.จัดปฏิบัติธรรม เครือข่ายครูต้นบุญ รุ่นที่ 2


    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เครือข่ายครูต้นบุญ รุ่นที่ 2


    ระหว่างวันที่ 20 -25 ตุลาคม ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นเครือข่ายครูต้นบุญ รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการและคุณครูจากทั่วประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเครือข่ายครูต้นบุญได้ปฏิบัติธรรมเติมกำลังใจ รวมถึงต่อยอดพัฒนาผู้บริหาร และคุณครูให้มีความเข้าใจ มีศักยภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมศีลธรรมในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 


    โดยโครงการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในโครงการ และพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เทศน์เรื่อง สติ สบาย, ศิลปะของการหยุดใจ, ศักยภาพที่แท้จริงเริ่มจากสมาธิ พร้อมทั้งมีเวทีเสวนาความปลื้มในการทำหน้าที่ครูต้นบุญ อาทิ นางวิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ,นายอุทวน สุนิพันธ์ ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร, นางเพ็ญศรี    เทียมแก้ว ครูและกรรมการชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ และนางดุษฎี กำจาย ครูโรงเรียนวิจิตรศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมกลุ่มเขียนผลการปฏิบัติธรรม ส่วนในช่วงสุดท้ายได้ระดมความคิดหาวิธีสร้างเครือข่ายครูต้นบุญประจำภูมิภาค และฟังการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นต่อเครือข่ายครูต้นบุญในแต่ละจังหวัดทุกพื้นที่ เร่งสร้างเยาวชนรุ่นหลังให้เป็นเด็กเก่งและดีเพื่อสังคมประเทศชาติสืบต่อไป