สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผม รุ่นหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว

พิธีตัดปอยผม รุ่นหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว


       นาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ได้เข้าพิธีตัดปอยผม และพิธีปลงผม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวช


      สำนักเผยแผ่ ได้จัดพิธีปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว โดยภาคเช้าพระถาวร ถาวโร รองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำธรรมทายาท บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้กล่าวคำขอขมา ตัดปล่อยผมจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง และแปรแถวเข้าตัดปอยผมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาท ย่อความว่า การบวชคือการบำเพ็ญตบะ การเผาผลาญกิเลสในจิตใจของตัวเอง ด้วยความอดทน ดังพระปาฏิโมกข์ที่ว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตี ติกขา ความอดทน คือ ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง ให้ฝึกใจของเราให้วางเฉยในทุกๆเรื่อง ชีวิตนักบวชก็จะสงบพบความสุข เพราะชีวิตนักบวชฝึกอยู่เช่นนี้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ในทุกๆ กิจกรรม เราจะต้องฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ความสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข เมื่อเราก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ให้เราฝึกจับดี เพื่อมองหาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แล้วเราก็จะมีความสุข มีความพึงพอใจ ตลอดระยะเวลาของการบวช ที่เราได้ตั้งใจมาดีแล้ว ที่จะเป็นพระที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มีความสงบ เสงี่ยม สง่างาม เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของชาวโลก


       ส่วนช่วงเย็น ณ ทางเข้า 1 สภาธรรมกายสากล นาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีตัดปอยผมจากผู้ปกครองและคณะญาติพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ได้พร้อมใจกันมร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก พิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่เพื่อกล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครองพร้อมด้วยสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปอยผมนาคธรรมทายาทด้วยความปลื้มปีติ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาท ซึ่งการตัดปอยผมและปลงผมนั้น เพื่อแสดงตนว่า เป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเดินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


      สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว จะเริ่มอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคมนี้  สิ้นสุดโครงการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 โดยเปิดโอกาสให้ชายแมนๆ อายุ 20 ปีขึ้นไป เข้ามาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนเองตามบทฝึกพระวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า