สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์

โครงการตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์


      รัฐบาลมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป


     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ณ สนามบิน Chanmyathazi  เมือง มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายในงานพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคําอธิฐานจิต โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระภัททันตะ จันทิมาภิวังสะ อัคคมหาปัณฑิตะ อภิธชอัคคมหาสัทธัมมะโชติกะธะชะ รองประธานมหาสังฆนายกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานสงฆ์ และพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้รับเกียรติจาก U Zar Ni Aung ผู้แทนมุขมนตรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นประธานฆราวาสฝ่ายเมียนมา และคุณพรสวรรค์ เต็มดวงจิต เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย 


  สำหรับการจัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญร่วมกันของพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาและชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธทั่วโลก ได้ตระหนักถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณูปการของพระพุทธศาสนาอันเป็นแสงนําทางให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นเสียงสะท้อนไปถึงชาวโลกผู้ใฝ่สันติทุกท่านให้ทราบว่า "สันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนพบ สันติสุขภายใน"


     ซึ่งกิจกรรมตักบาตรพระเมียนมาและไทยนั้นได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2558 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตรจํานวน 10,000 รูป ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2562 มีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจํานวน 20,000 รูป ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาชาติและกระแสตอบรับจากชาวเมียนมาเป็นจํานวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมตักบาตรมากขึ้นทุกปี และได้มีการเผยแพร่ข่าวงานบุญทั้งสองครั้งไปทั่วโลก จนเป็นที่มาของการจัดตักบาตรพระ 30,000 รูปในครั้งนี้