สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


      โดยในภาคเช้าพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ  ได้เมตตานำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งบรรยายธรรมเรื่อง บารมี 10 ทัศ หัวข้อ “ปัญญาบารมี” จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ และ กัลยาณมิตรชมพูนิกข์ Bennett เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอีกด้วย 


     ส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย ,สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และรับฟังธรรมจากพระมหาสงวน สุริยวํโส  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง