สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์โควิด 19 แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.คลองหลวง

วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์โควิด 19 แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.คลองหลวง


        วัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด 19 แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย  เปรียญธรรม 9 ประโยค  รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ,นายแพทย์สุนทร วิวัฒน์พงศ์กิจ นายแพทย์ประจำสหคลินิคบุญรักษ์ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด 19 อาทิ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ Face Shield ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต ประเสริฐสุด นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง พร้อมคณะเป็นผู้แทนในการรับมอบ

     สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง มีภารกิจหลักในการดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอคลองหลวง และอาสาสมัครสาธารณสุข อีกจำนวนกว่า 2,400 คน อันเป็นกลไกสำคัญในการดูแลภาพรวมของระบบสาธารณสุขในอำเภอคลองหลวง ซึ่งมีประชากรในระบบถึงกว่า 250,000 คน การมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงพระดำริให้วัดช่วยวัด วัดช่วยชุมชน อนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย