สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


631014_16.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


631014_14.jpg

       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย


631014_15.jpg

     โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร แล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทเจริญพระพุทธมนต์ มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ การสวดมนต์ หรือการเจริญพระพุทธมนต์นั้น เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดี ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา