สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

                      

     

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาช่างเชื่อม แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก วิชาการจัดการคลังสินค้า และวิชาเครื่องมือกล เข้าร่วมโครงการ ๑๖๕ คน กิจกรรมค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแก่นักศึกษาแล้ว นักศึกษายังนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย