มงคลชีวิต 38 ประการ "ฉบับทางก้าวหน้า" ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

มงคล, มงคล 38, มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า, มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล, มงคลที่ 2 คบบัณฑิต, มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา, มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม, มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน, มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ , มงคลที่ 7 พหูสูต, มงคลที่ 8 มีศิลปะ, มงคลที่ 9 มีวินัย, มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต, มงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา, มงคลที่ 12 เลี้ยงดูบุตร, มงคลที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา-สามี, มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง, มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน, มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม, มงคลที่ 17 สงเคราะห์ญาติ, มงคลที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ, มงคลที่ 19 งดเว้นจากบาป, มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา, มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม, มงคลที่ 22 มีความเคารพ, มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน, มงคลที่ 24 มีความสันโดษ, มงคลที่ 25 มีความกตัญญู, มงคลที่ 26 ฟังธรรมตามกาล, มงคลที่ 27 มีความอดทน, มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย, มงคลที่ 29 เห็นสมณะ, มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล, มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ, มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์, มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจ, มงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง, มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม, มงคลที่ 36 จิตไม่โศก, มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี, มงคลที่ 38 จิตเกษม "