ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2566

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 18-25 ปี

รุ่นฤดูร้อน อบรมระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รุ่นฤดูฝน  อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38

ธรรมทายาทหญิง คือ ?

     ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

     ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา
     ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ(Meditation) (Meditation) สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่ ในฤดูร้อน

 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38

คุณสมบัติผู้สมัคร
     - นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
     - สถานภาพโสด
     - สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
     - เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของการอยู่ร่วมกันได้
     - ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
     - สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก
       โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน
     - เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ

 
หลักฐานการสมัคร
     - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
     - ใบรับรองแพทย์
     - ค่าลงทะเบียน

 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38

รับสมัครและสัมภาษณ์ (ภาคฤดูร้อน)

      ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันอังคารที่ 4 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

      สัมภาษณ์ครั้งที่ 1    วันอาทิตย์ที่ 5  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566

      สัมภาษณ์ครั้งที่ 2    วันจันทร์ที่  6  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 (วันมาฆบูชา)

      สัมภาษณ์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

 

รับสมัครและสัมภาษณ์ (ภาคฤดูฝน) 

     ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันอังคารที่ 6 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     สัมภาษณ์ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่  5    เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2566

     สัมภาษณ์ครั้งที่ 2  วันจันทร์ที่  6    เดือนมีนาคม         พ.ศ. 2566  (วันมาฆบูชา)

     สัมภาษณ์ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่  2   เดือนเมษายน       พ.ศ. 2566

     สัมภาษณ์ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่  7    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2566

     สัมภาษณ์ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ที่  4    เดือนมิถุนายน     พ.ศ. 2566

     สัมภาษณ์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38

สมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

     Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
     LINE ID : @LDTP
     โทร.  087-506-3939, 090-716-3241

     สมัครผ่าน https://www.ibsclub.net/ldtp/

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล