ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21 วันที่ 13 เม.ย. - 4 พ.ค. 2557

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21

อบรม วันที่ 13 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

 

 


ฝึก                คือ การที่เราต้องฝืนจากสิ่งที่เราคุ้นเคย

ฝน                คือ การทำให้คม ทำให้ชำนาญ

การฝึกฝน    จึงเป็นการฝืนในสิ่งที่เราคุ้นเคย
                     เพื่อพัฒนาตนเองให้ชำนาญต่อการกระทำความดี
                     มีความเฉียบคมต่อการนำธรรมะมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ จึงขอเรียนเชิญน้องๆ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย อายุ 15 – 18 ปี
 เข้ารับการอบรมในโครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21  อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน  – 4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557

 


คุณสมบัติ

1. เยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15 - 18 ปี
2. กำลังศึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ
4. สามารถอยู่ได้ตลอดโครงการอบรม


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หลักฐานการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์

 

 

สมัครและสัมภาษณ์

อาทิตย์ที่ 2 , 9 , 16 และอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557
รับใบสมัครได้ที่เสา Q22 สอบสัมภาษณ์ที่ห้อง V-PEACE5 (ใต้ระเบียง 6) สภาธรรมกายสากล
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 081-454-0680 , 083-540-5780