ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2557 วันที่ 2 - 24 ธ.ค. พ.ศ. 2557

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2557

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร 2557
บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 2 - 24 ธ.ค. พ.ศ. 2557

อุปสมบทวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อุโบสถวัดราชโอรสารามวรวิหาร

ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 รวม 23 วัน

กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557
เดินทางเข้าวัด ณ อาการแจ่มจันทร์ ธุดงค์พระ
12.30 น.ลงทะเบียน
14.00 น.ปฐมนิเทศ

กำหนดการพิธีตัดปอยผม
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
16.00 น.เริ่มพิธีตัดปอยผม ณ อาคารแจ่มจันทร์ ธุดงค์พระ

กำหนดการวันบรรพชาอุปสมบท
วันบรรพชาอุปสมบท พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

กำหนดการวันตักบาตรฉลองพระใหม่
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการวันเดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557

 

 

คุณสมบัติ
1. นักธุรกิจ,ผู้บริหาร,ผู้นำองค์กร,หรือเจ้าของธุรกิจ
2. อายุตั้งแต่ 25-60 ปี และได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลาย ลักษณ์อักษร
3. มีภาวะเป็นผู้นำและนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4. รักการทำงานเป็นทีม
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไมติดยาเสพติดไม่สูบบุหรี่ และไม่ทุพพลภาพ
6. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7. มีคุณสมบัติตามมหาเถรสมาคม
8. ผ่านการสอบข้อเขียน, สอบท่องขานนาค, สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
3. ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
4. ใบรับรองแพทย์

ผู้สนับสนุนการบวช
1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูง
2. ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วย ศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา
3. ย่อมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล
4. ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี มีปฎิภาณว่องไว มีปัญญาดี
5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐาน มั่นคงตลอดไป
6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่่รักนับถือของมนุษย์และเทวา
7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
9. ย่อมบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส
10. ย่อมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพาน ฯลฯ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ 
โทร. 088-2277-901 (p.suvichai)
โทร.082-355-1110  (p.wanchai)