ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

นิทรรศการและภาพยนตร์สามมิติ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสนาเอกของโลก"

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

      นิทรรศการและภาพยนตร์สามมิติ
      "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสนาเอกของโลก"

3-4 เมษายน พ.ศ.2558 รอบพระภิกษุ-สามเณร
5 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 16.00-20.00 น. รอบสาธุชน

ห้องที่ 1 ห้องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ห้องที่ 2 ห้องพระโพธิสัตว์
ห้องที่ 3 ห้องมหาบุรุษ (เจ้าชายสิททัตถะ)
ห้องที่ 4 ห้องทางสายกลาง
ห้องที่ 5 ห้องตรัสรู้ธรรม
ห้องที่ 6 ห้องความเป็นเลิศของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ห้องที่ 7 ห้องสืบสานพระพุทธศาสนา
ห้องที่ 8 ห้องบันทึกความตั้งใจของลูกผู้ชาย

 

TEASER นิทรรศการและภาพยนตร์สามมิติ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสนาเอกของโลก"

 

รอบการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 
"พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก"

ตัวอย่างบัตรชมภาพยนตร์สามมิติและบัตรชมนิทรรศการ

บัตรชมภาพยนตร์สามมิติ
รอบพระภิกษุ-สามเณร

3 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา13.00-22.00 น.
4 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 07.00-10.30 น.

รอบสาธุชน
5 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 16.00-20.00 น.
โรงที่ 1 มหารัตนวิหารคด 4
โรงที่ 2 มหารัตนวิหารคด 28
***รับชมในระบบ 2D ได้ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล***

บัตรชมนิทรรศการ
รอบพระภิกษุ-สามเณร
3 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา13.00-22.00 น.
4 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 07.00-10.30 น.

รอบสาธุชน
5 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 16.00-20.00 น.
สถานที่ บริเวณเสา J26-J32 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย