ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดเรียนหลักสูตร วิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2560

รักใครให้ชวนเรียน...DOU 
หลักสูตร วิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

    "... ภิกษุทั้งหลาย! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพระธรรมจักรที่สมณะพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ได้แก่ ทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, และการลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์..."

    มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญทุกท่านศึกษาปฐมเทศนาแม่บทแห่งธรรม ในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมรำลึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน / 2560
     - 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2560 ณ สภาธรรมกายสากล เสา N26

รับฟังบรรยา ติว
     - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ห้อง SPD 7 เวลา 13.00 น.

รับของที่ระลึก
     - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 (วันเข้าพรรษา) สภาธรรมกายสากล เสา M25
กรุณานำใบลงทะเบียนมาแสดง

พิเศษ เฉพาะภาคการศึกษานี้เท่านั้น
     1. เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สามารถลงทะเบียนเรียนอีก 1 วิชา ฟรี
     2. รับของที่ระลึกสุดพิเศษ สายสิญจ์ในพิธีหล่อหลวงปู่องค์ที่ 8                                      

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     - โทรศัพท์ 06-2620-9090, 08-6326-3822, 02-831-1000 ต่อ 2261   

     - Line ID : dou.us

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล