ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

ธุดงคสถานปราจีนบุรี ครบรอบ 22 ปี
จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป
ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 08-2450-9913 , 09-2938-8345

 

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี


"เอาละ คหบดี ! ท่านจงถวายทานในสงฆ์เถิด เมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่, จิตจักเลื่อมใส;
ท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้ว ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์."
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! จำเดิมแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์ ”

(ฉกฺก. อํ. 22/436-438/330.)