ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2561

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 18-25 ปี

รุ่นฤดูร้อน อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รุ่นฤดูฝน  อบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

ธรรมทายาทหญิง คือ ?

     ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

     ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา
     ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ (Meditation) สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่ ในฤดูร้อน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     - นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
     - สถานภาพโสด
     - สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
     - เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของการอยู่ร่วมกันได้
     - ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
     - สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก
       โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน
     - เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ


หลักฐานการสมัคร

     - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 1 ใบ
     - แสดงตัวด้วยสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
     - แสดงถิ่นฐานด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
     - แสดงต้นสังกัดด้วยสำเนาแสดงสถานภาพการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
     - ยืนยันสุขภาพด้วยใบรับรองแพทย์


รับสมัครภาคฤดูร้อน

     ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 1 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

     ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่  3   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่  3   เดือน มีนาคม      พ.ศ. 2562

     สัมภาษณ์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
     เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก


รับสมัครภาคฤดูฝน

     ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันอังคารที่ 4 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

     ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ ที่  3    เดือน กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ ที่  3    เดือน มีนาคม           พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ ที่  5    เดือน พฤษภาคม      พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ ที่  27    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2562


สัมภาษณ์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล
      เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก


สมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

     Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
     ไอดีไลด์ : @Ldtp
     โทร. 087-5063939
     โทร. 090-6612943

     สมัครผ่าน  www.ibsclub.net