ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณ วันมาฆบูชา

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2562

เปิดรับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
เนื่องใน วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เปิดรับสมัคร
      ทุกวันอาทิตย์ที่ 3, 17, 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นช่วงเวลาปฏิบัติธรรม
      สามารถสมัครได้ที่เสา K14, L13 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 55 ปี
      2. แต่งกายด้วยชุดอุบาสก - อุบาสิกา
      3. ไม่มีสัมภาระติดตัวระหว่างร่วมขบวน
      4. ลดนำเด็กเล็กเข้าขบวน
      5. สามารถเดินระยะไกลได้ และขอความอรุณางดนำรถเข็นเข้าขบวน

 

สอบถามโทร. 06-4946-9055