สรณะที่แท้จริง

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

พุทธพจน์เตือนใจ

           "เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้" ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

           ชาวโลกทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้ยิน ได้ฟังพระธรรมคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้า มักไม่รู้จักสรณะที่แท้จริงว่าคืออะไร อยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการใด เมื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็มักจะไปยึดสิ่งที่ตัวได้เคยพบเคยเห็น ได้ยินได้ฟังมาว่า สิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึก ที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ เวลาประสบทุกข์ ก็วิ่งหาต้นไม้ใหญ่ๆ บ้าง ภูเขา อาราม จอมปลวก สัตว์เดียรัจฉานที่พิการบ้าง เช่น วัว 5 ขา จิ้งจก 2 หาง สุนัข 2 หัว เป็นต้น

 

           ต่อเมื่อได้ยินได้ฟัง พระสัทธรรมของพระบรมศาสดา จึงจะรู้จักว่า สรณะที่แท้จริง คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 3 อย่างนี้เท่านั้น เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา ซึ่งอยู่ในกลางกายตรงศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ไม่ได้อยู่นอกตัว ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้า บนภูเขา หรือในต้นไม้ แต่อยู่ภายในตัวของเรานี่เอง เข้าถึงได้ด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียว เมื่อเข้าถึงแล้ว เราจะมีความสุข มีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ใจจะมีพลังที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ กระทั่งภัยในวัฏสงสาร

 

           เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัย เราจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้ มาเป็นผู้รู้ จากผู้ที่หลับ มาเป็นผู้ตื่น จากผู้ที่มีความทุกข์ มาเป็นผู้ที่มีความสุข มีจิตใจเบิกบานสว่างไสวอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน อิ่มอกอิ่มใจ จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ จะสดชื่นเป็นสุข หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข นั่งนอนยืนเดินเป็นสุข จะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลย แม้เป็นคนยากคนจน เป็นมหาทุคตะอย่างท่านสุปปพุทธกุฏฐิ เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีความสุข สดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลา

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 Total Execution Time: 0.0012936989466349 Mins