ผู้ประพฤติธรรม

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

ผู้ประพฤติธรรม

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
...............................
ผู้ประพฤติธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า


(พุทธพจน์ ธรรมบท)

 Total Execution Time: 0.0010133981704712 Mins