เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว

ปาปมิตฺตสฺส อนุปฺปนฺนา เจว 
อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ
..............................................................
เมื่อบุคคลมีมิตรชั่ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมจะเกิดขึ้น
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 
ก็ย่อมจะเสื่อมไป


(พุทธพจน์)

 Total Execution Time: 0.0011368672053019 Mins