อานิสงส์ของการเป็นญาติกับพระศาสนา

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

อานิสงส์ของการเป็นญาติกับพระศาสนา
( บวชธรรมทายาทเดือนเมษายน )


            หลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๒๓๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากถึงกับสร้างมหาวิหารถึง ๘๔,๐๐๐ หลัง ซึ่งประดับด้วยพระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ ทั่วประเทศอินเดียถวายเป็นพุทธบูชา ได้เข้าไปตรัสถามกับพระอรหันต์ว่า พระองค์สร้างมหาวิหารมากมายขนาดนี้ ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วหรือยัง


            พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ตอบว่ามหาบพิตรเป็นอุปัฏฐาก ถ้าต้องการเป็นญาติกับพระศาสนาต้องอนุญาติให้กุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงให้พระราชโอรสและพระราชธิดาออกบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีในพระพุทธศาสนา 


การเป็นพระญาติกับพระศาสนาดีอย่างไร
            ญาติ แปลว่า ผู้คุ้นเคย การเป็นญาติกับพระศาสนาโดยการอนุญาตให้กุลบุตรออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณร บุญนี้จะทำให้เราเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ชีวิตของเราก็จะไม่สูญเปล่า เกิดมาแล้วมีโอกาสสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่อง ในบุญเขตของพระพุทธศาสนา ทำให้เรามีโอกาสเวียนว่ายตายเกิดเฉพาะในมนุษยโลก และเทวโลก ไม่พลัดไปสู่อบายภูมิ การที่เราได้มาสั่งสมบุญในวันนี้ ก็เพราะเหตุที่เราได้เคยสั่งสมบุญไว้ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาในอดีต.  

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089047312736511 Mins