เหตุที่ทำให้บรรลุธรรมก่อนใคร

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

เหตุที่ทำให้บรรลุธรรมก่อนใคร


วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอย่างน้อย ๔ ประการ 
ประการแรก เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
ประการที่สอง เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ประการที่สาม เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก 
ประการสุดท้าย เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย ครบ ทั้ง ๓ ประการ


            พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นปฐมสาวก นอกจากการตั้งความปราถนาไว้ในอดีตแล้ว ท่านยังมีอัธยาศัยชอบนำผลไม้หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ออกใหม่ชุดแรกมาถวายพระภิกษุสามเณร ท่านสั่งสมบุญเช่นนี้จนเป็นอาจิณณกรรมด้วยบุญนี้ส่งผลให้ท่านบรรลุธรรมก่อนใคร


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ บุคคลใดให้ทานตามกาล เมื่อผลของทานส่งผล ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคทรัพย์สมบัติมากมาย ต้องการสิ่งใด ย่อมได้สิ่งที่ปราถนาตามกาลเวลาที่ประสงค์. ”

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ