เจตนาบริสุทธิ์

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

เจตนาบริสุทธิ์


            องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้การให้ทานได้บุญมาก คือ เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อในผลของทานทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เคยให้โอวาทไว้ว่า ใจใสจึงจะเหมาะสมเป็นภาชนะรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้น บุญจะไม่มีหกไม่มีหล่นเลย คืก่อนทำ กำลังทำ และหลังทำไปแล้ว ใจต้องใสๆ เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หรือคุณสมบัติ จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย ไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญด้วยใจที่ผ่องใส ๓ ระยะ โดยเฉพาะหลังจากทำไปแล้ว ให้ตามระลึกถึงบุญด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจ ย่อมทำให้ทานกุศลมีอานิสงส์อันไพบูลย์.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0054819504419963 Mins