เสขะ

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2548

 

 

            เสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ คือ ยังต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อบรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปอีก เรียกเต็มว่า พระเสขะ หรือ เสขบุคคล

 

          เสขะ คือ พระอริยบุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลหรือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ได้แก่พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี

 

เสขะ หากได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นอันพ้นจากความเป็นเสขะ และได้ชื่อใหม่ว่า อเสขะ

 Total Execution Time: 0.0050094842910767 Mins