โครงสร้างของวิมาน

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

โครงสร้างของวิมาน 


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ บุญสำเร็จจากการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ย่อมให้ผลอันเลิศ มีสุขเป็นกำไร


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุพกรรมของเทวดาบนสวรรค์รู้ได้ด้วยเหตุ ๓ ประการคือ
๑.    จากการบอกเล่าของเทวดา
๒.    จากญาณทัสสนะของผู้มีคุณวิเศษ
๓.    จากโครงสร้างของวิมาน


             วิมานของเทวดาบนสวรรค์ บังเกิดขึ้นจากการประกอบบุญกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บุญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างของวิมาน ๓ ส่วนหลักคือ


วิมานชั้นล่าง เกิดขึ้นด้วยบุญจากการให้ทาน ถ้าเจ้าของวิมานทำทานไว้มาก วิมานชั้นล่างก็ใหญ่โตโอฬาร
วิมานชั้นกลาง เกิดขึ้นด้วยบุญจากการรักษาศีล
วิมานชั้นบนสุด เกิดขึ้นด้วยบุญจากการเจริญสมาธิภาวนา


            เหล่าเทวดาย่อมรู้บุพกรรมของเจ้าของวิมาน จากขนาดของวิมานดังกล่าวนี้ ชีวิตบนสวรรค์ยาวนานหลายล้านปี หากสั่งสมบุญไว้มากๆ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ก็ปลื้มปีติยาวนาน หากสั่งสมบุญไว้น้อย ก็จะเสียดายโอกาส และน้อยใจยาวนานเช่นกัน


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญ ทั้งการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ชื่อว่า สั่งสมบุญถูกหลักวิชชา ย่อมเป็นที่มาของมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0020400683085124 Mins