ชาวนาผู้ชาญฉลาด

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

ชาวนาผู้ชาญฉลาด


            มารดาได้ชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนเพราะเป็นผู้ที่รักบุตรด้วยความบริสุทธิ์ใจ ยานพาหนะได้ชื่อว่า เป็นมิตรของผู้เดินทาง เพราะช่วยให้ไม่ต้องลำบาก บุญเท่านั้นชื่อว่า เป็นมิตรในโลกหน้า เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเมื่อละจากโลกนี้ไปได้ 


            ผู้มีบุญ สั่งสมทานกุศลมาในอดีต ย่อมมีทรัพย์ในที่ที่ตนเกิด เมื่อจะประกอบกิจในทางโลกหรือทางธรรม ย่อมสำเร็จลุล่วงได้โดยง่าย ตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่มีบุญ จะประกอบกิจในทางโลกหรือทางธรรมก็จะมีแต่อุปสรรค


           ท่านทานบดีทั้งหลายได้ปรารภเหตุอันดีงามมาสั่งสมบุญกุศล ด้วยการถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ โลกียทรัพย์ที่ทุกท่านได้ฝังไว้ดีแล้ว ในพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนชาวนาผู้ชาญฉลาดหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ดีลงในเนื้อนาอันอุดม เมล็ดข้าวย่อมผลิดอกออกผลเป็นรวงข้าวอันงามให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยว 


            โลกียทรัพย์ที่นำออกดีแล้วจะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ คือบุญติดตัวท่านไปในโลกหน้า ประดุจเงาติดตามตัว บุญนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0027264475822449 Mins