พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยการให้ทาน

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยการให้ทาน


            เมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็ก อาศัยผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ก็เจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ ฉันใด ทานแม้เพียงเล็กน้อยที่หว่านลงในพระพุทธศาสนาย่อมมีอานิสงส์เกินกว่าจะคาดคำนึงได้ ฉันนั้น


           พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เคยให้โอวาทไว้ว่า พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นได้ ทว่าไม่ฉันข้าวของนางสุชาดา ๔๙ ก้อนนั้น ก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้ว แตกสลายเสียแล้ว นั้นก็เพราะอาศัยข้าวมธุปายาส ๔๙ ก้อน ฉันแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้า


            ท่านทานบดีทั้งหลาย การถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั้น มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่เกินประมาณ เพราะภัตตาหารเหล่านั้นได้แปลเปลี่ยนมาเป็นเลือด เป็นเนื้อ เป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ ทำให้สันติสุขดำรงอยู่คู่โลกสืบไป ยังชนทั้งหลายให้ข้ามพ้นภัยในวัฏสงสาร ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน


            ทานของท่านทานบดีทั้งหลายจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ประดุจการหว่านพืชในเนื้อนาบุญอันอุดม ให้ต้นไม้ใหญ่เติบโตเป็นร่มเงาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0017185688018799 Mins