ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

ทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนา


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บิณบาตในวันตรัสรู้ เป็นบิณฑบาตที่มีอานิสงส์มาก เพราะให้กำลังใจในการบำเพ็ญเพียรแก่พระบรมโพธิสัตว์ จนได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ


            พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยให้โอวาทไว้ว่า “ ทานนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาไว้ ถ้าปราศจากการให้ทานแล้ว ศาสนาก็ไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยง ต้องแตกสลายดับไป หายไป โลกจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะทาน ในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้วางเป็นตำราไว้ว่า


            ทาน แปลว่า การให้ความสุขซึ่งกันและกัน พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ปรากฏขึ้นได้เพราะอาศัยทาน 


            พระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่ได้เสวยข้าวของนางสุชาดา ๔๙ ก้อนนั้น ก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้ว แตกสลายเสียแล้ว มนุษย์ถ้าอยู่ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มาทำอันตรายไม่ได้ เพราะฉะนั้นผู้ให้ทานพึงตั้งใจอธิษฐานว่า ด้วยอาหารนี้ ให้รักษาพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพไว้. ”


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้พร้อมใจมาถวายภัตตาหารเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร เมื่อพระภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมได้ลุ่มลึกเพียงใด นั่นหมายถึงอายุพระพุทธศาสนา และสันติสุขที่จะคงอยู่คู่โลกสืบไป.

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 

 Total Execution Time: 0.019479783376058 Mins