เมื่อเหล่าเทพจุติ

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

เมื่อเหล่าเทพจุติ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติ ( ตาย ) เทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่า ขอให้ท่านไปสู่สุคติ ครั้นไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภ ครั้นได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดี ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่า อะไรเป็นสุคติของเทวดา อะไรเป็นลาภ และอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี 


            พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดา การมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาภ การมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี 


            ท่านทานบดีทั้งหลาย เทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัย และมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนก็ย่อมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาอีก บุคคลใดดำรงตนอยู่เช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่า เป็นมนุสเทโว คือเป็นเทพบุตร เทพธิดา ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อละจากโลกแล้ว ย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028318703174591 Mins