หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 8

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ 

หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

เหตุแห่งความยาก ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่

    การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ดังนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญนี้เพราะการหล่อ รูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุแห่งความยากดังต่อไปนี้ คือ

     ๑. พระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมาก อีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มาก หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มนุษย์ยุคนี้เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า คิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศ เช่น ทองคำแท้
 
     ๒. ทองคำเป็นวัสดุที่มีราคาสูงลิบ อย่าว่าแต่การหล่อพระด้วยทองคำจะเป็นเรื่องยากแสนยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ดำริ หรือคิดริเริ่มในการหล่อก็นับว่าเป็นการยากมากแล้ว ดังนั้น การหล่อพระด้วยทองคำแท้จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง
 
     ๓. ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจในการรวบรวมทองคำแท้จำนวนมหาศาลมาหล่อพระ
       
     ๔. ผู้ที่คิดจะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่าน หรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่าน ก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆ ที่เคยสั่งสมมาในอดีตไปดลจิตดลใจให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่เพื่อต่อบุญให้ กับตนเองได้       
 
    ๕. หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหาศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพัง ตลอดชีวิตนี้..เราก็คงหมดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่นี้ไป เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ
 
    ๖. แม้คนที่มีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้ การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน ที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามารวมกัน อีกทั้งในอนาคตถ้าผู้มีทรัพย์มากนั้นสิ้นอายุขัยแล้ว ก็จะหาผู้ดูแลรักษาองค์พระที่หล่อขึ้นตามลำพังนั้นได้ยาก เพราะพระที่หล่อนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของส่วนรวม และเมื่อเป็นดังนี้ ความรู้สึกร่วมจากการที่มหาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน
 
    ๗. หากมีการหล่อองค์หลวงปู่เสร็จไปแล้วแต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรือมาทราบข่าวบุญนี้ทีหลัง และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ้นมาโอกาสนั้นก็หมดไปแล้ว

 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

อานิสงส์การทำบุญ ด้วยทองคำจากพระไตรปิฎก

๑. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย แผ่นอิฐทองคำ ทำเป็นฐานเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ
 
๒. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย อาสนะแก้วผลึกที่ฉาบทาด้วยทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่นั่งประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของ พระมหากัจจายนะ ได้ไปเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง ๑๐๐ โยชน์ ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มาก มีรัตนะ ๗ ประการ สว่างโชติช่วงทั้งกลางวันกลางคืนประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิยาวนาน
 

๓. ด้วยอานิสงส์ที่ทำ หม้อดอกไม้ทองคำ ๓ ใบ บรรจุไว้ในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี เป็น ๑ ใน ๕ ของเศรษฐีที่รวยที่สุดในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง ๘๐ ศอกเกิดขึ้นหลังบ้าน
 

๔. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย บัลลังก์ทำด้วยทองคำมีค่าแสนหนึ่ง แด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของพระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช ๗๔ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา ๑,๐๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๑ครั้ง เกิดในตระกูลสูง สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
 

๕. ด้วยอานิสงส์ที่ปลด เครื่องประดับทองคำ จากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐทองคำ เพื่อสร้างเจดีย์ทองคำสูง ๑ โยชน์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา
 

๖. ด้วยอานิสงส์ที่ เอาเครื่องประดับมาทำเป็นอิฐทองคำ สร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกาปิลานีเถรี ที่ทำให้มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วม ให้กลับกลายเป็นกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกายและมีกลิ่นดอกบัวออกจากปากในภพชาตินั้นเลย และในภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และยังได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม

ฯลฯ
 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ องค์ที่ 8 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 

           พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก จึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้
   หลวงปู่ทองคำ องค์ที่ 8 นี้ เป็นองค์ที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังอนุสรณ์สถานแห่งสุดท้ายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต เมื่อครั้งที่ท่านอายุ ๑๙ ปี
     ดังนั้น...การหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำในครั้งนี้ จึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่  เพราะเราจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายให้ยืนยาวที่สุด  และที่สำคัญ...การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ด้วยทองคำ เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของท่านด้วยวิธีอันชาญฉลาด  เพราะดารหล่อท่านด้วยทองคำจะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า.. "ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ ?" และนั้นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์ จะได้เล่าถึงประวัติ คุณธรรม คุณวิเศษ และมโนปณิธานของท่านว่า.. "ทำไมหลวงปู่จึงตั้งความปรารถนาว่าจะบวชตลอดชีวิต? การบวชดีอย่างไร? และเมื่อศึกาาจนซาบซึ่งแล้วก็จะคิดทำตามข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน หรืออยากบวชตามอย่างท่านบ้าง 
         อีกทั้ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป จนเข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปี ข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โลกโจษขานซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบว่า ทำไมชาวโลกยุคหนึ่งถึงเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า รวมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ ศึ่งเป็นวัตถุธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น..!! และปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่า ท่านเป็นใคร? สำคัญอย่างไร? โดยเฉพาะบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์ ก็จะพยยามดิ้นรนแสวงหาที่พึ่งให้ตนเองพ้นทุกข์ และเมื่อได้มาพบรูปหล่อหลวงปู่ ที่หล่อจากวัตถุธาตุที่มีมูลค่ามหาศาล ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่าน จนเกิดความเลื่อมใส รู้สึกซาบซึ่ง และกันมาปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           ดังนั้น การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำ ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชา ที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการะบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติบูชาตามอย่างท่าน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดนั้นเอง...

 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

เส้นทางพระผู้ปราบมาร

   คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ด้วยกันคือ
1.สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
2.สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต จ.นครปฐม
3.สถานที่เกิดในเพศสมณะ คือ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
4.สถานที่เกิดด้วยกายธรรม คือ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อ.บางกราย จ.นนทบุรี
5.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก คือ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
6.สถายที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย คือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
7.สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย คือ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   
 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

"อิฎฐผลรัตโนทก"

น้ำรัตนะอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวง

สำหรับแจกสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ  หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011828978856405 Mins