วิญญูชน

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2548

 

 วิญญูชน แปลว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้รู้โดยแจ่มแจ้ง ชัดเจน

 

วิญญูชน ใช้หมายถึงคนฉลาด นักปราชญ์ ผู้รอบรู้ ผู้มีปัญญา ผู้รู้ผิดรู้ชอบ

 

            วิญญูชน คือผู้ประกอบด้วยหลักนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ ประกอบด้วยปัญญาพินิจ มีหลักถูกวิธีถูกระบบ พิจารณาไตร่ตรองรอบคอบ แล้วสามารถแยกแยะผิดถูก ชั่วดี ควรไม่ควร เหมาะ ไม่เหมาะ เป็นต้นได้อย่างถูกต้องแจ่มแจ้ง

วิญญูชน เป็นผู้สามารถที่จะรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ดังบทพระบาลีว่า

ปจตตตํ เวทิตพุโพ วิญญูหิ - พระธรรมอันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน

 Total Execution Time: 0.0012032667795817 Mins