สนธนาธรรมตามกาล

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

สนธนาธรรมตามกาล

        ชีวิตคนมีปัญหามาก ปัญหาเหล่านั้นล้วนต้องแก้ด้วยปัญญา ทุกคนจึงปราถนาปัญญา ใครมีปัญญามากก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกไว้ในตัวย่อมสามารถฝ่าฟันปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย ปัญญาเกิดได้จาก 2 สาเหตุใหญ่คือ 
1. จากการฟัง คือฟังจากผู้มีปัญญารู้จริง 
2. การตรองโดยแยบคาย

 

       วิธีลัดที่จะได้ปัญญามาอีกอย่างรวดเร็ว คือการสนธนาธรรม ซึ่งเป็นการบังคับให้ตนเองทั้งฟังเขาพูด พูดให้เขาฟัง และไตร่ตรองโดยแยบคายตามไปทันที แต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น จะเกิดโทษมากกว่าคุณ 

 

การสนธนาธรรมคืออะไร
        การสนธนาธรรมตามกาล คือ การซักถามธรรมะ ซึ่งกันและกัน ระหว่างตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลธรรมคือความดี จะได้ทำให้มาก สิ่งใดเป็นอกุศลธรรม คือความชั่ว จะได้ละเว้นเสีย และสิ่งใดเป็นอัพยากตธรรมคือความจริงตามธรรมชาติ ไม่ดี ไม่ชั่วแต่ต้องรู้เท่าทันมัน จะได้ไม่หลงเข้าใจผิดให้เกิดทุกข์ ตลอดจนพลอยได้รับความเบิกบานใจ ความสุขความเจริญ เป็นบุญเป็นกุศลไปในตัว โดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลา ให้พอเหมาะพอดี 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.015199999014537 Mins