หากไม่ใช่ ก็แล้วไป

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2559

 

หากไม่ใช่ ก็แล้วไป

 

หากไม่ใช่ ก็แล้วไป

         วันนี้ มีคนส่งเว็บไซต์ antidhammakaya มาให้ เห็นชื่อแล้ว เกิดความสงสัย ทำไม เขาไม่รู้ หรือว่า...

คำว่า Anti แปลว่า ต่อต้าน ,เป็นปรปักษ์ ,ตรงกันข้าม
คำว่า Dhammakaya แปลทับศัพท์ คือ ธรรมกาย 

          ในที.ปา. อัคคัญญสูตร 11/55/91-92 ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค หน้า 92 ฉบับบาลี ปี พ.ศ. 2525 ได้กล่าวถึง "ธรรมกาย" ว่า

ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปี พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิฯ

         "ดูก่อนวาเสฏฐะ อันว่า คำว่า "ธรรมกาย" ก็ดี "พรหมกาย" ก็ดี "ธรรมภูต" ก็ดี ผู้ที่เป็นธรรมก็ดี หรือ "พรหมภูตะ" ผู้ที่เป็นพรหมก็ดี นี้แหละเป็นชื่อของเราตถาคต"

ธรรมกาย คือ ตถาคต ตถาคต คือ พระพุทธเจ้า

          ดังนั้น Antidhammakaya แปลว่า ต่อต้านธรรมกาย คือ ต่อต้านพระพุทธเจ้า หรือ เป็นปรปักษ์กับพระพุทธเจ้า

          สมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศพระศาสนาอยู่ ก็มีพวกที่ต่อต้านพระพุทธองค์ นอกจากพระเทวทัตและสาวก ก็มีพวกเดียรถีย์ พวกมิจฉาทิฐิ พวกคนไม่มีศาสนา พวกเทวนิยม  พวกต่างความเชื่ออื่นๆ พวกรับจ้าง พวกที่ไม่พอใจ พวกพราหมณ์ที่เสียผลประโยชน์ เมื่อพระพุทธศาสนา คำสอนพระพุทธเจ้า เจริญรุ่งเรือง…

           หากแอดมินเว็บไซต์เป็นชาวพุทธแท้ เป็นชาวพุทธจริง เป็นผู้เคารพกราบไหว้ เทิดทูนบูชา ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ควรต่อต้านกิเลส เป็นปรปักษ์กับความคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว แล้วคิดดี พูดดี ทำดี ทำใจให้ผ่องใส ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร ดำรงมั่นด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ดีกว่าไหม ? 

หากไม่ใช่ ก็แล้วไป...

 

 

ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
5 มกราคม พุทธศักราช 2559

 

 

 Total Execution Time: 0.0011464675267537 Mins