เป็นหมอรักษาได้เฉพาะโรคทางกาย

วันที่ 12 มีค. พ.ศ.2559

เป็นหมอรักษาได้เฉพาะโรคทางกาย

 

เป็นหมอรักษาได้เฉพาะโรคทางกาย

                 เป็นหมอรักษาได้เฉพาะโรคทางกาย แต่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลวงพ่อทั้งสองท่านนำมาสอน ที่ได้ฟังจากพระอาจารย์ ที่ได้พูดคุยกับกัลยาณมิตรในวัดพระธรรมกาย ลึกซึ้ง ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล รักษาได้ถึงจิตใจ กล่อมเกลาให้เป็นคนดี ให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง "เอหิปัสสิโก" เชิญมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ


พญ.หฤทัย ลัคนาภิเศรษฐ์
 

 

 Total Execution Time: 0.00081963141759237 Mins