อาจิณ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2548

 

 

อาจิณ      

          อาจิณ  แปลว่าประพฤติมาแล้ว ประพฤติประจำ ปฏิบัติมาแล้ว
           

     อาจิณ  ใช้ในความหมายว่า เป็นปกติเนืองๆ สม่ำเสมอ ประจำ เช่น ทำเป็นอาจิณ นอนเป็นอาจิณ และนิยมใช้นำหน้าคำที่หมายถึงทำเป็นปกติ ทำมาเนืองๆ ทำจนเคยชิน เช่น ใช้ว่า
       
   

                อาจิณกัปปะ  หมายถึงจารีตประเพณี ที่ครูอาจารย์ปฏิบัติกันมาเป็นประจำ

 

               อาจิณกรรม หมายถึงกรรมที่ทำเนืองๆ

                อาจิณวัตร  หมายถึงธรรมเนียมที่ทำเป็นประจำ ที่ปฏิบัติเสมอๆ

                อาจิณารมณ์  หมายถึงอารมณ์ที่เคยชิน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.016949617862701 Mins