อาจิณ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2548

 

อาจิณ แปลว่าประพฤติมาแล้ว ประพฤติประจำ ปฏิบัติมาแล้ว

 

 

        อาจิณ ใช้ในความหมายว่า เป็นปกติเนืองๆ สม่ำเสมอ ประจำ เช่น ทำเป็นอาจิณ นอนเป็นอาจิณ และนิยมใช้นำหน้าคำที่หมายถึงทำเป็นปกติ ทำมาเนืองๆ ทำจนเคยชิน

เช่น ใช้ว่า

อาจิณกัปปะ หมายถึงจารีตประเพณี ที่ครูอาจารย์ปฏิบัติกันมาเป็นประจำ

อาจิณกรรม หมายถึงกรรมที่ทำเนืองๆ

อาจิณวัตร หมายถึงธรรมเนียมที่ทำเป็นประจำ ที่ปฏิบัติเสมอๆ

อาจิณารมณ์ หมายถึงอารมณ์ที่เคยชิน

 Total Execution Time: 0.0019200841585795 Mins