สัปดาห์วันพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2548

.....นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๔๘

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี นำชาวพุทธมามกะ เวียนเทียนรอบมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนในต่างจังหวัดได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการแจกซีดีเพลงธรรมะที่กลุ่มเยาวชนทำขึ้นเป็นทำนองเพลงสมัยใหม่ จำนวน ๓๐ , ๐๐๐ แผ่นอีกด้วย
ทั้งนี้ การจัดงานวันมาฆบูชาปีนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต การปลูกฝัง และยกระดับคุณธรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุตรหลานในครอบครัว ด้วยการหักดิบเลิกข้องเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิดอย่างเด็ดขาด เพื่อความสุขของคนในครอบครัว ส่งผลให้กิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางและดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

สำหรับการจัดงานในปีนี้ หน่วยงานหลักที่ร่วมจัดงานประกอบไปด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร โดยประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน คือ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร . วิษณุ เครืองาม และเป็นประธานในพิธีเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๗. ๐๐ น. เริ่มด้วยพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประชาชนร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกตจำลอง

ภายในงานจะมีการแยกประเภทของกิจกรรมไว้ตามเต็นท์ต่างๆ ทั้งหมด ๔ เต็นท์ ได้แก่

๑ . เต็นท์เวทีกลาง เป็นการเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และได้เปิดโอกาสให้ระดับประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ส่วนการอภิปรายธรรม มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ในวันแรก ถึงวันสุดท้าย ดังนี้

๑ . ๑ หัวข้อ ธรรมะสำหรับการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติสึนามิ นำอภิปรายโดย พระอธิการบุญถึง ชุตินฺธโร,

๑ . ๒ หัวข้อ พุทธวิธีสร้างสันติสุขในบ้านเมือง นำอภิปรายโดย พระเทพวิสุทธิกวี ,

๑ . ๓ หัวข้อ พุทธวิธีเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นในยุคไอซีที นำอภิปรายโดย พระวีรพันธุ์ รกฺขิตสีโล,

๑ . ๔ หัวข้อ โรงเรียนวิถีพุทธที่แท้ควรเป็นอย่างไร นำอภิปรายโดย พระชยสาโรภิกขุ , และ

๑ . ๕ หัวข้อ มาฆบูชานำไทยร่มเย็นก้าวหน้า นำอภิปรายโดย พระศรีญาณโสภณ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงธรรมะคอนเสิร์ต โดย วงปิ่นโต ให้เด็กและเยาวชนเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการนำเสนอธรรมะโดยประยุกต์ให้เหมาะกับเด็กวัยรุ่น ที่ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้น

๒ . เต็นท์ธรรมะกับเยาวชน จะมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชน การแข่งขันสวดมนต์หมู่ สวดสรภัญญะ การอาราธนาศาสนพิธี การเล่านิทานธรรมะ การสวดมนต์ทำวัตร โดยพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา มีการฉายภาพยนตร์สารคดีพระพุทธศาสนา และมีนิทรรศการรัชกาลที่ ๔ ครบรอบ ๒๐๐ ปี

๓ . เต็นท์ลานบุญ จะมีนิทรรศการที่ให้ความรู้มากมาย เช่นนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ นิทรรศการพุทธศิลป์ นิทรรศการภัยพิบัติสึนามิและหลักธรรมสำหรับสึนามิ นิทรรศการแสตมป์พระพุทธศาสนา นิทรรศการพระไตรปิฏกเพื่อชีวิต นิทรรศการพระพุทธรูปเทือกเขาบามิยานในปากีสถาน แดนดินที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมาก่อน และนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ

๔ . เต็นท์ลานธรรมปฏิบัติ จะเป็นสถานที่ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม แต่ละวันจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสาคร ธัมมาวุธโร จากวัดป่าเวฬุวัน จ. กาญจนบุรี หลวงพ่อคำปอ ฐิตะปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ. สกลนคร และพระอาจารย์สว่าง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ คณะ ๕ กรุงเทพฯ

ส่วนในวันสุดท้ายของการจัดงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงนำชาวพุทธประกาศตนเป็นพุทธมามกะ แล้วทรงนำเวียนเทียนรอบพระแก้วมรกตจำลอง พระบรมสารรีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์จำนวน
๑ , ๒๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

พันโท นายแพทย์ สมพนธ์ บุญยคุปต์ ประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการจัดงาน ๓ ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ประเมินผลงานแล้ว ได้พบถึงข้อบกพร่องบางประการ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน ซึ่งกรรมการมุ่งหวังให้เข้ามาร่วมกิจกรรมยังมีจำนวนน้อย และมีเสียงสะท้อนว่าสถานที่จัดงานร้อนอบอ้าว ดังนั้นในปีนี้จึงได้ทำการปรับปรุงในหลายเรื่อง เช่น ปรับพื้นที่จัดงานในส่วนหลัก โดยเปลี่ยนมาใช้เต็นท์ขนาดใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศ เรียกว่านำธรรมะติดแอร์ เพื่อผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

ในการเดินชมนิทรรศการต่างๆ คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การประกวดวาดภาพ การประกวดเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก กิจกรรมธรรมบันเทิง การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันสวดสรภัญญะ การร่วมกิจกรรมบนเวทีในเต็นท์ลานบุญ หรือการตอบปัญหาชีวิตแก่เด็กและเยาวชน :

ซึ่งบรรยากาศงานตั้งแต่วันแรก มีจำนวนนักเรียนและประชาชนสนใจร่วมเข้าชมเป็นจำนวนมาก จนทำให้ภายในเต็นท์ทั้ง ๒ ด้าน เนืองแน่นไปด้วยผู้ชมเต็มพื้นที่ นับเป็นนิมิตหมายอันดีของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ว่าธรรมะของพระบรมศาสดา จัดว่าเป็น product ที่ดีเลิศที่สุดแล้ว มีความทันสมัยอยู่เสมอไม่เคยเก่าเพราะกาลเวลา เหลือแต่เพียงการจัดระบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ย่อมทำให้ผู้นำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้มาก

ดังนั้น เราชาวพุทธควรอนุรักษ์มรดกธรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้ ให้สมกับที่บรรพชนไทยเฝ้ารักษาพระพุทธศาสนาให้อนุชนคนรุ่นหลังด้วยเลือดเนื้อและชีวิต มาจนกระทั่งทุกวันนี้ นับเป็นเวลานานกว่า ๒ , ๕๐๐ ปี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018425432840983 Mins