รายนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๔๘

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2548

รายนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๔๘

           ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๔๘ ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไป โดยมีทั้งหมด ๑๐ ประเภท ได้แก่


๑ . ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา

๑ . ๑ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม ๑ . พระศรีธีรวงศ์ วัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ๒ . พระมหาเกณฑ์ ชวนปญฺโญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ . พระมหาทิวากร อาภทฺโท วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร ๔ . พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ วัดอนุภาษกฎาราม จังหวัดภูเก็ต ๕ . พระครูโสภิตปุญญาคม วัดช้างรอง จังหวัดลำพูน ๖ . พระมหาสมาน เกสรธมฺโม วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ๗ . พระมหาสุริยา นาทสิริ วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น ๘ . นาย บุญยัง ขวัญอยู่ จังหวัดลพบุรี ๙ . นาง วิวัฒนา ดียิ่ง จังหวัดสงขลา

๑ . ๒ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑ . พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง จังหวัดมหาสารคาม ๒ . พระครูกิตติคุณ วัฒน์ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ . พระครูสิรินันทวิทย์ วัดดอนมูล จังหวัดน่าน ๔ . พระครูสุตาลงกต วัดหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่ ๕ . นาย สุเมธ อินทรเสนีย์ จังหวัดระยอง๒ ประเภทการศึกษาสงเคราะห์

๒ . ๑ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑ . พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ๒ . พระครูสุธรรมประสิทธิ์ วัดกระเพรา จังหวัดนครราชสีมา ๓ . พระครูวิธานนิมมานกิจ วัดศรีเมืองมูล จังหวัดพะเยา ๔ . พระครูพิทักษ์กิจโกศล วัดกำแพงงาม จังหวัดสุโขทัย ๕ . พระมหาประสาท ทีปกโร วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ๖ . พระครูปลัดวิเศษ กิตฺติโสภโณ วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร ๗ . พระมหารังสรรค์ ธีรวฑฺฒโน วัดบ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน ๘ . พระสมยศ สีลธโร วัดบางนรา จังหวัดนราธิวาส ๙ . นาย คล้อย สุขรุ่ง จังหวัดพัทลุง ๑๐ . นาง มณฑา สนามแจง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒ . ๒ สาขาการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ๑ . พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร ๒ . พระครูวรพรตนิวิฐ วัดแม่แรง จังหวัดลำพูน ๓ . พระครูโชติยาธิคุณ วัดในวัง จังหวัดสงขลา ๔ . พระครูธำรงบุญเขต วัดวาลุการาม จังหวัดสุโขทัย ๕ . พระครูสุตกิจวิมล วัดกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ๖ . พระครูวิมลสารธรรม วัดบ้านศาลา จังหวัดศรีสะเกษ๓ . ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๓ . ๑ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ๑ . พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์ วัดจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๒ . พระครูปริยัติการโกวิท วัดใต้โพธิ์ค้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ . พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร ๔ . พระครูกิตติวราภรณ์ วัดป่าลิไลยก์ จังหวัดพัทลุง ๕ . พระครูประโชติรัตนากร วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก ๖ . พระครูชัยธรรมาภรณ์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดชัยนาท ๗ . พระครูสุวรรณศีลวงศ์ วัดศิริมงคล จังหวัดสกลนคร ๘ . พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร ๙ . พระครูปลัดธีรวัฒน์ ธีรพโล วัดโนนสูงวนาราม จังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ . พระมหาไพศาล ปสนฺนจิตฺโต วัดราษฎร์บูรณะ จังหวัดปัตตานี ๑๑ . พระปลัดปราโมช อธิปญฺโญ วัดเชิงผา จังหวัดสุโขทัย ๑๒ . พระครูใบฎีกาสุพล ถาวโร วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร ๑๓ . พระวรพล ฐิติคุโณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล ๑๔ . นาย ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม จังหวัดนนทบุรี ๑๕ . นาวาเอกสุวรรณ ทองรัศมี จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๖ . นาย วิสิฎฐ์ สุขส่ง จังหวัดเชียงราย ๑๗ . นาง สุนี แสงสว่าง จังหวัดชลบุรี ๑๘ . นาง ศุภวัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรุงเทพมหานคร ๑๙ . ว่าที่ร้อยตรีธนกรณ์ เวสานุชาติ จังหวัดอ่างทอง

๓ . ๒ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๑ . พระครูวิเทศธรรมนาถ วัดมัชฌิมาราม ประเทศมาเลเซีย ๒ . พระครูโสภณสุตนิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเยอรมัน ๓ . พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ วัดพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ ๔ . พระมหาประสิทธิ์ สิรินฺธโร วัดไทยไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ ๕ . นาง ละออ อเนกานนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๖ . นาง สุจิตรา บุญเรือง ประเทศสหรัฐอเมริกา ๗ . นาย สำเภา พงษ์เวช ประเทศสหรัฐอเมริกา ๘ . นาง สุดใจ โมริโน ประเทศสหรัฐอเมริกา๔ . ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

๑ . พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ วัดเนินพระเนาวนาราม จังหวัดหนองคาย ๒ . พระครูศีลพัฒนชัย วัดสระไม้แดง จังหวัดชัยนาท ๓ . พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ . พระมหาธนู อินฺทโชโต วัดไพรสณฑ์ จังหวัดระยอง ๕ . พระครูวินัยธรจรูญ วราโภ วัดดอนพุด จังหวัดสระบุรี ๖ . พระครูวิสุทธินันทญาณวัดสมเด็จสุญญตวิโมกข์ จังหวัดน่าน ๗ . พระครูวิสาลสรคุณ วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี ๘ . พระครูใบฎีกาสมควร ปิยํกุโร วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม ๙ . พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต วัดป่าชัยมงคล จังหวัดระนอง ๑๐ . พระมหาคำเพียร ผาสุโก วัดสุทธิวงศา จังหวัดสุรินทร์ ๑๑ . พระสมุห์สนั่น ฐานกโร วัดบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒ . พระพิรุณ วุฑฺฒิธมฺโม วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ๑๓ . นาง ศุภวรรณ นิตสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๔ . นายอิศรากุล ตุ่นเครือ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕ . นาย จำลอง บุญหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖ . นาย แมน มะแก้ว จังหวัดนครพนม ๑๗ . นาย ปรีชา เพี้ยนสำอางค์ จังหวัดตาก ๑๘ . นาง พรรณิภา เติมศักดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ๑๙ . นาย นพมาศ แซ่ฉั่ว จังหวัดปัตตานี ๒๐ . นาย ชัยยะพงษ์ เจริญผล จังหวัดสงขลา๕ . ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

๑ . พระราชญาณเวที วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒ . พระครูพิสัยกิจจาทร วัดหลวง จังหวัดหนองคาย ๓ . พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ๔ . พระประกิตศาสนการ วัดบางหยี จังหวัดสงขลา ๕ . พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ วัดไผ่ท่าโพใต้ จังหวัดพิจิตร ๖ . พระครูโกศลนิมมานการ วัดเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี ๗ . พระครูอุทัยธรรมรัตน์ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร ๘ . คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน กรุงเทพมหานคร ๙ . นาย พีรพล ไตรทศาวิทย์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๐ . นาง บุบผา คณิตกุล จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑ . นาย วินัย ทองอยู่ยืด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ . นางสุมาลี สุขายะจังหวัดชลบุรี ๑๓ . นาง ชูชื่น ศิระวงษ์ จังหวัดลำพูน ๑๔ . นาย นำ นวลนิล จังหวัดยะลา ๑๕ . นางสาว พร้อมภัณฑ์ อินทมงคลสุข จังหวัดระนอง ๑๖ . นางวัชราภรณ์ ผ่องใส จังหวัดมหาสารคาม ๑๗ . นาง สร้อยเพชร เรศานนท์ จังหวัดนครพนม๖ . ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๖ . ๑ สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ๑ . พระวิจิตรพิพัฒนโนดม วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ๒ . พระครูโพธิบุญวัฒน์ วัดปัจจิมเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ๓ . พระครูสุมนสารคุณ วัดหนองไคร้ จังหวัดยโสธร ๔ . พระครูวิโรจน์ธรรมรักษ์ วัดศรีอัมพร จังหวัดหนองบัวลำภู ๕ . พระครูอัครธรรมประสิทธิ์ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดนครพนม ๖ . พระครูปัญญากาญจนกิจ วัดหนองสามพราน จังหวัดกาญจนบุรี ๗ . พระครูศีลคุณ ธาดา วัดถ้ำขวัญเมือง จังหวัดชุมพร ๘ . พระครูปลัดวรการ กิจฺจสาโร วัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๙ . พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท วัดแก้วฟ้า จังหวัดนนทบุรี ๑๐ . อุบาสิกาลำดวน ยาดี สำนักปฏิบัติธรรมวัดอุโบสถจังหวัดพะเยา ๑๑ . พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กรุงเทพมหานคร ๑๒ . นายก มล จิระพันธุ์วาณิช จังหวัดลพบุรี ๑๓ . นาย สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล จังหวัดน่าน ๑๔ . นาย ชูศักดิ์ วัฒนชีวโนปกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑๕ . นาย ฉะโอด รุ่งเรือง จังหวัดสมุทรปรากา i ๑๖ . นาย สลัด พิสัยพันธ์ จังหวัดหนองคาย ๑๗ . นาง เยาวมิตร รักษา จังหวัดพังงา

๖ . ๒ สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑ . พระครูโสภณจิตตาภิรักษ์ วัดสวนดอก จังหวัดลำพูน ๒ . พระครูโอภาสธรรมญาณ วัดป่าสตึกพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ๓ . นาย ส่วน พนมวัฒนากุล จังหวัดชลบุรี ๔ . นางสาว สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ จังหวัดเพชรบุรี ๕ . นาย น้อย คำโสม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖ . นาย สุดใจ ตระกูลศุภชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ๗ . นาย อำนวย บัวเขียว จังหวัดชุมพร๗ . ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา

๑ . พระครูสาครพิพัฒนโสภณ วัดนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร ๒ . พระครูวิจิตรการโสภณ วัดสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ๓ . พระครูสิทธิวชิราธร วัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรี ๔ . พระครูโกศลนันทวิทย์ วัดน้ำล้อม จังหวัดน่าน ๕ . พระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี วัดนาตาขวัญ จังหวัดระยอง ๖ . พระครูสมุห์วิชัยชาญ กตปุญฺโญ วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา ๗ . พระใบฎีกาทุ่ง วิสุทฺโธ วัดราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดสุโขทัย ๘ . นาง บุญชิด มาประจง จังหวัดบุรีรัมย์ ๙ . นาย ถวิล นาครินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐ . นาย วิชา ทองดี จังหวัดนครสวรรค์ ๑๑ . นาง จารุภัทร จุลสำลี กรุงเทพมหานคร๘ . ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑ . พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ๒ . นาย เจษฎาภรณ์ องอาจ จังหวัดสระแก้ว ๓ . นาย วิจิตร ดำประสิทธิ์ จังหวัดพัทลุง

๙ . ประเภทสมาคม องค์การ มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑ . มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี ๒ . โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ๓ . โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร ๔ . โรงเรียนเนินพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕ . โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ๖ . โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ๗ . โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ ๘ . โรงเรียนบ้านคำสว่าง จังหวัดนครพนม ๙ . โรงเรียนสมานคุณ วิทยาทาน จังหวัดสงขลา ๑๐ . โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ จังหวัดยะลา ๑๑ . ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี วัดกำแพง จังหวัดชลบุรี ๑๒ . ศูนย์การเรียนรู้วัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี

๑๐ . ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑ . นาย นิยม วรปัญญา จังหวัดลพบุรี ๒ . นาย ปัญญา โชติเทวัญ จังหวัดชลบุรี ๓ . นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรุงเทพมหานคร ๔ . นาย ประสารชัย ตรึงจิตวิลาศ กรุงเทพมหานคร ๕ . นาง วนิดา เชื้อเจ็ดองค์ จังหวัดพะเยา ๖ . นาง บุญเทียม ศรีวรเจษฎีกุล จังหวัดลำปาง ๗ . นาง นิภา สุพัชญางกูร จังหวัดนครสวรรค์ ๘ . นาย ศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี จังหวัดสมุทรปราการ ๙ . นาย ณรงค์ มีถานะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐ . นาง กิมหงษ์ สุปัญญา จังหวัดสระแก้ว ๑๑ . นาย สมพงษ์ บุญศรีสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๒ . นาย บุญธรรม พิมพ์ชัยน้อย จังหวัดอุดรธานี ๑๓ . นาง วิบูลย์ จิรัปปภา จังหวัดนครพนม ๑๔ . นาย วาฑิต ตันตราภรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ๑๕ . นาย คุณวุฒิ มงคลประจักษ์ จังหวัดยะลา ๑๖ . นางฟอง คงประเทศจังหวัดสตูล

 

วุฑฒิวงศ์

 

 Total Execution Time: 0.0019197344779968 Mins