ผู้ประทุษร้าย ในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2559

 

ผู้ประทุษร้าย ในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย

หาอาชญามิได้ ด้วยอาชญา
ย่อมพลันถึงฐานะ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง
คือ พึงถึงเวทนาอันหยาบ

ความเสื่อม
 

ความแตกแห่งสรีระ
 

ความเจ็บไข้อย่างหนัก
 

ความฟุ้งซ่านแห่งจิต
 

ความขัดข้องแต่พระราชา
 

ความกล่าวตู่อย่างทารุณ
 

ความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติ
 

ความย่อยยับแห่งโภคะ
 

อีกประการหนึ่ง
ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้นั้น 
เพราะความแตกแห่งกาย
เขาผู้มีปัญญาทราม
ย่อมเข้าถึงนรก

 

 

(สามาวตี วตฺถุ)

 Total Execution Time: 0.048439784844716 Mins