เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


คนเขลา  ชอบเทิดทูนอำนาจ คนฉลาด  ชอบเทิดทูนคุณธรรม
...อ่านต่อ
เอตทัคคะในทาง “ผู้มีฤทธิ์มาก” พระมหาโมคคัลลานะ มีชื่อเดิมว่า “โกลิตะ” เป็นบุตรพราหมณ์ท้ายบ้านผู้หนึ่ง
...อ่านต่อ
เอตทัคคะในทาง “ผู้มีบริวารมาก”
...อ่านต่อ
พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทาง “ผู้มีปฏิภาณ” (ในการกล่าวเป็นคำประพันธ์: ฉันท์)
...อ่านต่อ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้บันลือสีหนาท”
...อ่านต่อ
พระพาหิยเถระ  เอตทัคคะในทาง “ขิปปาภิญญา คือ ตรัสรู้เร็วพลัน”
...อ่านต่อ
พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทาง “ผู้ให้โอวาทภิกษุ”
...อ่านต่อ
พระอนุรุทธเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้มีทิพยจักษุญาณ”
...อ่านต่อ
พระสารีบุตรเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้มีปัญญา”
...อ่านต่อ
พระนันทเถระ   เอตทัคคะในทาง “ผู้สำรวมอินทรีย์”
...อ่านต่อ
อย่าคิดยอมแพ้กับชีวิต
...อ่านต่อ
อย่ารังแกผู้ที่มีแต่ความรัก
...อ่านต่อ
ยามกลุ้ม...ให้นึกอธิษฐานจิต
...อ่านต่อ
แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร