พุทธประวัติ ตอนที่29-35 เส้นทางพระโพธิสัตว์กว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2561

พุทธประวัติ ตอนที่29-35

 

วันวิสาขบูชา (2)
วันสำคัญสากลของโลก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงเป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ทรงสั่งสอนชาวโลกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
นำทางชาวโลกให้ไปสู่สวรรค์และนิพพานเป็นจำนวนมาก
ทรงมีพุทธประวัติที่งดงามหมดจน ชัดเจน
ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนกระทั่งปรินิพพาน
และทรงเป็นบุคคลอัศจรรย์
ที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน
คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือ “วันวิสาขบูชา”
ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้
“วันวิสาขบูชา” เป็น “วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ”
หรือ วันสำคัญสากลของโลก

 Total Execution Time: 0.0012721180915833 Mins